Bouwservice Huisman-De vakman met expertise
Home
Afgeronde projecten
Contact
Algemene Voorwaarden

ZZP/Freelance Voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen worden aangeduid als de “Algemene voorwaarden voor

freelance werk”. Deze voorwaarden gelden voor de freelancer en de

opdrachtgever die ernaar verwijzen in de freelance overeenkomst.

Artikel 1. Opdrachtgever en freelancer; leveringen en betalingen

1.1 Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft

gegeven; onder freelancer degene die de opdracht heeft ontvangen.

1.2 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar de

freelancer is gevestigd.

1.3 Alle betalingen dienen aldaar te geschieden.

1.4 De voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst

tussen opdrachtgever en freelancer, tenzij hiervan uitdrukkelijk

schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de

overeenkomst bekend bij beide partijen.

1.5 Bij samentreffen van de door de opdrachtgever gebezigde uniforme

inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden zullen de laatste

prevaleren.

Artikel 2. Offertes

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is

overeengekomen.

2.2 Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van

een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel

opgegeven prijs.

2.3 Wanneer slechts voor een gedeelte van het uit te voeren of te

vervaardigen werk modellen, kopij e.d zijn overgelegd, is de freelancer

niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken

dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het

wel getoonde.

2.4 Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de

kosten van de offerte in rekening worden gebracht.

Artikel 3. Honorarium, kosten, tarieven

3.1 De honorering van de freelancer berust op uurtarieven, tenzij een

andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief is

opgenomen in de overeenkomst.

3.2 Noodzakelijke reis- en administratiekosten zoals telefoon-, telefax-,

porto-, kopieer- en drukkosten en kosten van derden die noodzakelijk en

volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht door de freelancer

worden gemaakt, worden naast de uurtarieven afzonderlijk in rekening

gebracht.

3.3 Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn bedragen

altijd exclusief verschuldigde omzetbelasting.

3.4 De opdrachtgever zal kosten van derden welke worden gemaakt door de

freelancer in het kader van de opdracht, rechtstreeks aan de betreffende

derde voldoen. Verloopt betaling aan derden via de freelancer, dan is deze

gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen. Ook is hij gerechtigd

tot het door berekenen van een toeslag voor administratiekosten. De

freelancer zal kortingen op leveranties van derden doorgeven aan de

opdrachtgever.

3.5 Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten worden

Wekelijks gedaan.

3.6 Bij opdrachten welke binnen een week worden afgerond, volgt de

declaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Een voorschot op het

honorarium en de kosten kan worden overeengekomen. Kosten van derden

kunnen bij ontvangst van facturen van derden onmiddellijk worden

doorbelast.

3.7 De freelancer verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij

te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te

stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien niet op basis van een

overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.

Indien uitdrukkelijk overeengekomen ontvangt de freelancer in afwijking

van art. 3 een beloning voor zijn diensten overeenkomstig de bij de

overeenkomst gevoegde begroting. Meer of minder kosten zijn voor de

freelancer.

Artikel 4. Wijziging in de opdracht

4.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook,

schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die

hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden

gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten ten gevolge

hebben, zullen aanleiding geven tot dienovereenkomstig in rekening brengen

van een lager bedrag dan is overeengekomen.

4.2 Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog

verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de

opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de freelancer ter kennis zijn

gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico

voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de

opdrachtgever.

4.3 Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot

gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door de

freelancer wordt overschreden; in dat geval is art. 13 van overeenkomstige

toepassing.

Artikel 5. Eigendommen van de opdrachtgever

5.1 Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem

door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet de freelancer

dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken

aanwendt.

5.2 Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze

leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor

bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor

eigen rekening voor verzekering zorg te dragen.

Artikel 6. Eigendommen van de freelancer

6.1 Schetsontwerpen, presentatiemodellen en/of originele beelddragers,

zoals drukwerkoriginelen, positief- en negatieffilms, foto’s, alsmede

moederbanden op magnetische dragers (video en audio), blijven te allen

tijde in eigendom van de freelancer.

6.2 Bij beschadiging of teniet gaan van de aan opdrachtgever beschikbaar

gestelde zaken als bedoeld in het vorige lid, wordt de schade onverminderd

het recht verdere kosten en interessen te vorderen, in rekening gebracht.

Artikel 7. Verzending en transport van het uitgevoerde werk

7.1 Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending

gevolgd, tenzij vooraf anders is overeengekomen.

7.2 Bij elke ander wijze van verzending zijn de meerkosten voor rekening

van de opdrachtgever.

Artikel 8. Vertrouwelijke informatie

De freelancer is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens,

gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van

zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig

te bewaren en geheim te houden.

Artikel 9. Betaling

9.1 Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en,

indien niet anders is overeengekomen, binnen een 14 dagen na factuurdatum.

9.2 De freelancer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie,

gerechtigd om vóór de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te

verlangen en de afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid

niet kan worden gegeven.

9.3 Bij afwijking van de betalingstermijn zal de opdrachtgever over het

factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht overeenkomend met de

wettelijke rente. Delen van maanden worden voor de berekening van de

wettelijke rente in aanmerking genomen als volle maanden.

9.4 De eigendom der goederen en rechten blijft aan de freelancer en gaat

eerst, voor zover bedongen, over op de opdrachtgever op de dag waarop deze

de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake

van de geleverde goederen, waaronder begrepen die van voorafgaande

leveringen, zal hebben voldaan.

9.5 Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan

deelbetaling worden verlangd. Deze deelbetalingen dienen vooraf te worden

overeengekomen.

9.6 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met

betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde

en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt, zijn voor rekening van de

opdrachtgever; deze bedragen tenminste 10% van het verschuldigde bedrag en

zullen minimaal 250,- euro bedragen.

Artikel 10. Retentierecht/verhaal

De freelancer, die de goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is

gerechtigd die goederen onder zich te houden ter voldoening van alle

kosten die de freelancer besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van

diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking

hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de

opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Het recht tot retentie heeft de freelancer ook in geval de opdrachtgever

in staat van faillissement komt te verkeren, bij overlijden van de

opdrachtgever dan wel in geval de opdrachtgever onder curatele wordt

gesteld.

Artikel 11. Deellevering

Iedere deellevering, waaronder mede wordt verstaan de levering van

onderdelen van een samengestelde opdracht, kan de opdrachtgever in

rekening worden gebracht. Art. 9 lid 1 van deze voorwaarden is van

overeenkomstige toepassing.

Artikel 12. Verzuim van de opdrachtgever

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door

verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt

vertraagd, kan door de freelancer het volledig overeengekomen bedrag in

rekening worden gebracht, waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van

de voor deze opdracht bestemde materialen onverminderd zijn recht verdere

kosten, schade en interessen te vorderen.

Artikel 13. Overschrijding leveringstermijn

De overeengekomen leveringstermijnen zijn steeds als approximatief en

nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk

schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 14. Annuleringen

Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is

hij gehouden aan de freelancer alle met het oog op de uitvoering van deze

opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag,

provisie e.d.) te vergoeden en indien de freelancer zulks wenst, de voor

de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halffabrikaten voor

zijn rekening te nemen tegen de door freelancer in zijn calculatie

opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van de freelancer op

vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering

voortvloeiende kosten, schaden en interessen.

Artikel 15. Afname

15.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever verplicht

direct na gereedkoming van de uitgevoerde opdracht deze in ontvangst te

nemen.

15.2 indien als gevolg van verzuim de opdracht na het gereedkomen geheel

of gedeeltelijk door de freelancer moet worden opgeslagen, kunnen de

hiermee gemoeide kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 16. Klachten

16.1 Reclames dienen schriftelijk te geschieden en wel binnen 14 dagen na

aflevering van de opdracht.

16.2 Reclames als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk

voorzover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen,

heeft be- of verwerkt, of op andere wijze daarover heeft beschikt.

16.3 De aansprakelijkheid van de freelancer uit hoofde van enige

overeengekomen leverantie is beperkt tot het met de opdracht gemoeide

bedrag.

16.4 Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, mag de freelancer

voor ondeugdelijk werk goed werk leveren.

16.5 De freelancer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in

opdracht, modellen of materialen, die door de opdrachtgever zijn

verstrekt.

Artikel 17. Overmacht

Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de freelancer

ontslaat de freelancer van het nakomen van de overeengekomen

leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever

uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen

kan doen gelden.

In geval van overmacht zal de freelancer daarvan onverwijld mededeling

doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze

mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te

annuleren, echter onder de verplichting om van de freelancer af te nemen

en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 18. Prijswijzigingen

Wijzigingen van prijzen van materialen en/of halffabrikaten benodigd voor

de opdracht, welke intreden na aanvaarding van de opdracht, kunnen aan de

opdrachtgever worden doorberekend. Onder prijswijzigingen worden begrepen

verandering van lonen en sociale lasten.

Artikel 19. Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht

19.1. Door het verstrekken van een opdracht tot gebruik, verveelvoudiging

of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht

beschermde zaken, verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk op het

auteursrecht of industrieel eigendomsrecht aan derden wordt gemaakt en

vrijwaart hij de freelancer in en buiten rechte voor alle gevolgen uit het

gebruik, de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.

19.2 Alle intellectuele eigendomsrechten van door de freelancer ontworpen

c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, litho’s, foto’s, films,

modellen e.d. blijven bij hem berusten.

19.3 Auteursrechten zijn in de kosten der ontwerpen niet begrepen.

19.4 De opdrachtgever ontvangt van de freelancer een licentie voor het

gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, die door de freelancer in

de uitvoering van een opdracht ten behoeve van de opdrachtgever worden

gemaakt. Deze licentie geldt slechts zolang de opdrachtgever voldoet aan

de financiële verplichtingen, die verband houden met de

beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk. De licentie

geldt uitsluitend voor gebruik van het betreffende werk door de

opdrachtgever zelf, of voor zijn rechtsopvolgers. Gebruik door derden is

niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming.

19.5 Het is de opdrachtgever en/of derden niet toegestaan om wijzigingen

aan te brengen aan een door hem reeds eerder goedgekeurd of reeds in

gebruik zijnde model, ontwerp, foto enzovoort, zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van de freelancer.

Artikel 20. Beëindiging door de freelancer

20.1 De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in

toerekenbaar verzuim te zijn: - in geval hij enige verplichting uit de

overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; - bij

faillissement of surseance van betaling van hemzelf dan wel zijn

onderneming; - bij liquidatie van zijn bedrijf;

20.2 De freelancer heeft in de gevallen, genoemd in het voorgaande lid,

het recht zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst hetzij de

uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten,

hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot

enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 21. Toepasselijk recht

21.1 De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands

recht.

21.2 Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter welke bevoegd is in

de woonplaats van de freelancer.

01-07-2008

Bouwservice Huisman