Bouwservice Huisman-De vakman met expertise
Home
Afgeronde projecten
Contact
Algemene Voorwaarden

 ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle

overeenkomsten tot aanneming van werk en/of van koop en verkoop van

Bouwservice Albert Huisman, gevestigd te Nij Altoenae hierna te noemen de

gebruiker..

2. De opdrachtgever c.q. koper zal in het navolgende worden aangeduid

als de wederpartij..

3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen

partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks

nadrukkelijk schriftelijk zijn overeen-gekomen.

4. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden

van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is

verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling

van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige

bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

 

 

1. Overeenkomsten tot aanneming van werk en/of overeenkomsten van

koop en verkoop worden eerst door schriftelijke bevestiging van de

gebruiker bindend.

2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins

wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na

schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.

3. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de

uitoefening van een beroep of bedrijf, neemt de gebruiker de wettelijke

bepalingen van dwingend recht in acht.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

 

 

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker

zijn vrijblijvend, tenzij:

A. de te verrichten werkzaamheden zijn vastgelegd in een volledige

omschrijving, al dan niet vergezeld van één of meerdere tekening(en).

Laatstgenoemde omschrijvingen c.q. tekeningen dienen tegelijkertijd met

eerstgenoemde stukken te zijn opgemaakt en eraan te zijn gehecht.

Alsdan zullen de omschrijvingen c.q. tekeningen voor beide partijen

bindend zijn.

B. ze een termijn voor aanvaarding bevatten.

Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt

door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2

werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Het aanbod geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingsmethode die

zal worden gehanteerd:

A. aanneming: partijen komen een vast bedrag (aanneemsom) overeen

 

 

waarvoor het werk zal worden verricht;

B. richtprijs: de gebruiker zal zo nauwkeurig mogelijk een schatting doen

van de kosten van het werk;

C. regie: de gebruiker doet een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren

(o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).

De gebruiker zal wettelijke bepalingen van dwingend recht te allen tijde en ongeacht de

prijsvormingsmethode in acht nemen.

3. Getoonde en/of verstrekte brochures, tekeningen, ontwerpen, modellen,

afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen,

catalogi, maat- en gewichtsopgaven, kleine gegevens en

promotiemateriaal e.d., alsmede andere door de gebruiker verstrekte

gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter

aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen

uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4. Indien de wederpartij een aanbieding c.q. offerte niet aanvaardt, is hij

verplicht op het eerste verzoek van de gebruiker, alle bij de aanbieding

c.q. offerte geleverde omschrijvingen, tekeningen en/of berekeningen aan

de gebruiker te retourneren.

5. De gebruiker heeft het recht de kosten die gemoeid zijn met de

aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de

gebruiker de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

6. A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de

uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties

wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale

verzekeringen e.d., is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de

wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe

prijslijst door de gebruiker worden uitgegeven, al dan niet ten gevolge van

prijswijzigingen bij toeleveranciers van de gebruiker, en in werking

treden, dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de

wederpartij in rekening te brengen.

B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de

uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3

maanden na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin

mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij

prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere

termijn dan 3 maanden, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te

ontbinden. Over het alsdan reeds door de gebruiker gepresteerde dient de

wederpartij af te rekenen op basis van de bij het sluiten van de

overeenkomst afgesproken prijzen.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

 

 

De gebruiker is bevoegd ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is derden in te

schakelen.

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

 

 

1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:

A. de gebruiker tijdig kan beschikken over de voor de opzet van het werk benodigde

gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). De

wederpartij overlegt hierover met de gebruiker indien hij dit nodig acht;

B. de gebruiker op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de

plaats(en) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht. De plaats(en)

dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere

 

 

overheidsvoorschriften;

C. de gebruiker tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag

en/of afvoer van (bouw)materialen en hulpmiddelen;

D. de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is

c.q. zijn van overtollige materialen e.d.;

E. de gebruiker kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de voor

de werkzaamheden benodigde energie, zoals voor elektrische machines,

verlichting, verwarming, gas, perslucht, water, e.d.. De energiekosten zijn

voor rekening van de wederpartij;

F. voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van (bouw)afval.

2. De wederpartij is verplicht de gebruiker te informeren over de ligging

van kabels, leidingen e.d. op de plaats, waar de werkzaamheden moeten

worden uitgevoerd.

3. De kosten van de benodigde energie, zoals elektriciteit, gas en water

e.d., zijn voor rekening van de wederpartij.

4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de

zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die de gebruiker

tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft

opgeslagen.

5. De wederpartij staat de gebruiker toe naamsduidingen en reclame op

het werkterrein of aan het werk aan te brengen.

6. De wederpartij dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren

werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de gebruiker

of door hem ingeschakelde derde(n) behoren, zodanig en zo tijdig worden

verricht, dat de uitvoering van het door de gebruiker uit te voeren werk

daardoor geen vertraging ondervindt.

7. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen

voldoet is de gebruiker gerechtigd de daaraan verbonden kosten en/of

schade bij de wederpartij in rekening te brengen.

ARTIKEL 6: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

 

 

1. Levering geschiedt niet franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk

anders zijn overeengekomen.

2. Opgegeven (op)leveringstermijnen en termijnen waarbinnen

werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen nimmer worden

beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk

anders zijn overeengekomen. Bij overschrijding van de in dit artikel

genoemde termijnen dient de gebruiker derhalve altijd schriftelijk in

gebreke te worden gesteld. Zonder voorafgaande schriftelijke

ingebrekestelling geraakt de gebruiker niet in verzuim.

3. Indien de werkzaamheden in gedeelten worden opgeleverd, wordt de

oplevering van elk gedeelte als afzonderlijke prestatie beschouwd.

4. Indien het niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten c.q. de

zaken aan de wederpartij te leveren wegens een oorzaak gelegen in de

sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de

zaken die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft

voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De gebruiker stelt

de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de

belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en

 

 

stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij de

gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten.

5. Indien de wederpartij ook na verloop van de door de gebruiker gestelde

redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke

blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele

verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van belemmering

in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft

de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke

ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder

rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en

interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

6. Het voorgaande laat de verplichting van de wederpartij de bedongen

prijs (aanneemsom), alsmede eventuele opslagkosten en/of andere

kosten te voldoen onverlet.

7. De gebruiker is bevoegd om, ter zake de nakoming van financiële

verplichtingen van de wederpartij, vooruitbetaling of zekerheid van de

wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan en/of met de

werkzaamheden een aanvang te maken. Het bepaalde in lid 3 van artikel

2 is van overeenkomstige toepassing.

8. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is

uitgedrukt in werkdagen, wordt hieronder verstaan kalenderdagen, tenzij

deze vallen op zaterdagen, op zondagen, op algemene of ter plaatse van

het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve

arbeidsovereenkomst voorgeschreven zon- of feestdagen,

vakantiedagen of andere niet individuele vrije dagen. Werkdagen,

respectievelijk halve werkdagen, waarop als gevolg van niet voor rekening

van de wederpartij komende omstandigheden, gedurende tenminste 5

uren, respectievelijk 2 uren, door het grootste deel van de arbeiders of

machines niet kan worden gewerkt, worden als onwerkbaar beschouwd,

wanneer daarop, door niet voor rekening van de gebruiker komende

omstandigheden, gedurende ten minste 5 uren, respectievelijk halve

werkdagen ten minste 2 uren, door het grootste deel van de arbeiders of

machines niet kan worden gewerkt.

9. Als de oplevering van het werk dient te geschieden op een dag die niet

een werkdag is zoals omschreven in lid 8 van dit artikel, geldt de

eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.

10. Indien als gevolg van overmacht of voor rekening van de wederpartij

komende omstandigheden, de gebruiker het werk niet binnen de gestelde

termijn kan opleveren, heeft de gebruiker recht op verlenging van de

termijn waarbinnen het werk zou worden opgeleverd, zodanig van duur

als deze redelijkerwijs voortvloeit uit die overmacht of de voor rekening

van de wederpartij komende omstandigheid.

11. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door

factoren, die voor rekening en risico van de wederpartij komen, dienen de

daaruit voor de gebruiker voortvloeiende schades en kosten door de

wederpartij te worden vergoed.

ARTIKEL 7: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

 

 

1. De gebruiker kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de

 

 

werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke

gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen

(termijn)betaling heeft ontvangen.

2. Wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de

gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de

gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder

begrepen gederfd arbeidsloon en voorrijkosten, aan de wederpartij in

rekening te brengen.

3. Indien tijdens de uitvoering van het werk of een onderdeel daarvan

door een niet aan de gebruiker te wijten oorzaak slechts gewijzigd kan

worden uitgevoerd, dient de gebruiker hierover met de wederpartij in

overleg te treden.

4. Indien de verplichting tot overleg uit het voorgaande lid van dit artikel

door de gebruiker is nageleefd, en vervolgens tijdens de uitvoering van de

door de gebruiker aangenomen werken blijkt dat deze redelijkerwijs

onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van aan de gebruiker niet bekende

omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft de gebruiker

het recht te vorderen dat de aan de gebruiker verstrekte opdracht zodanig

wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt,

behoudens hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of

overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan recht op

volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte

werkzaamheden. De gebruiker wijst de wederpartij daarbij op de

financiële consequenties. De overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt

als meer- en/of minderwerk verrekend.

5. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke

van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde,

tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of

beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking

treden, komen voor rekening van de wederpartij, tenzij redelijkerwijs

moet worden aangenomen dat de gebruiker die gevolgen reeds op de

dag van de offerte voorzag of had kunnen voorzien.

7. De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van

door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of

verrichte leveringen.

8. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het

bouwterrein of het werk verontreinigd is of er komen uit het werk

verontreinigde bouwmaterialen, is de wederpartij aansprakelijk voor de

daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

9. De gebruiker is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de

bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De gebruiker dient het

werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of

milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De gebruiker is voorts verplicht de

door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen in

verband hiermee gegeven, zoveel mogelijk op te volgen.

10. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming

van het werk binnen de overeengekomen termijn redelijkerwijs zeker is.

 

 

11. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van

de gebruiker met ingang van het tijdstip van aanvang van de

werkzaamheden tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt

beschouwd.

12. De gebruiker wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering

van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen

van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De

aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbon-den

gevolgen zijn voor rekening van de gebruiker.

13. De gebruiker is verplicht de wederpartij te wijzen op onvolkomenheden

in door of namens de wederpartij voorgeschreven constructies en

werkwijzen en in door of namens de wederpartij gegeven orders en

aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de wederpartij ter

beschikking gestelde of voorgeschreven bouwmaterialen en

hulpmiddelen, voor zover de gebruiker deze kende of redelijkerwijs

behoorde te kennen.

14. De gebruiker vrijwaart de wederpartij tegen aanspraken van derden tot

vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk

is toegebracht en te wijten is aan (grove) nalatigheid of opzet, van de

gebruiker, zijn personeel, zijn onder-aannemers of zijn leveranciers.

ARTIKEL 8: OPNEMING EN GOEDKEURING

 

 

1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van

de gebruiker voltooid zal zijn, nodigt de gebruiker de wederpartij

schriftelijk uit om tot opne-ming van het werk over te gaan. De opneming

geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na de

hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door de wederpartij in

aanwezigheid van de gebruiker en strekt ertoe, te constateren of de

gebruiker aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door de wederpartij aan de

gebruiker binnen 5 werkdagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al

dan niet is goedgekeurd. Indien het werk is goedgekeurd met vermelding

van de (eventueel) aanwezige kleine gebreken als bedoeld in lid 7 van dit

artikel, in geval van afkeuring met vermelding van de gebreken, die de

reden van afkeuring vormen.

3. Wordt niet binnen 5 werkdagen na de opneming een schrifte-lijke

mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd, door de gebruiker

ontvangen, dan wordt het werk geacht op de vijfde werkdag na de

opneming te zijn goedgekeurd.

4. De wederpartij dient de gebruiker de gelegenheid te geven om de in het

vorige lid van dit artikel door de wederpartij opgegeven gebreken binnen

een redelijke termijn te verhelpen.

5. Geschiedt de opneming niet binnen 5 werkdagen na de in lid 1 van dit

artikel bedoelde dag, dan kan de gebruiker bij aangetekende brief met

ontvangstbevestiging een nieuw verzoek het werk binnen 5 werkdagen op

te nemen, aan de wederpartij richten, met verzoek het werk binnen 5

werkdagen op te nemen. Voldoet de wederpartij niet aan dit verzoek, dan

wordt het werk geacht op de vijfde werkdag na de in lid 1 van dit artikel

bedoelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet de wederpartij wel aan dit

 

 

verzoek, dan is het in lid 2 en 3 van dit artikel bepaalde van

overeenkomstige toepassing.

6. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in

gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of

een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van

het desbetreffende gedeelte.

7. Kleine gebreken, die op eenvoudige wijze in de onderhoudstermijn

kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van

goedkeuring mogen zijn, mits deze gebreken een eventuele

ingebruikneming niet in de weg staan.

8. Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring

vinden de bovenvermelde bepalingen overeen-komstige toepassing.

ARTIKEL 9: OPLEVERING EN ONDERHOUDSTERMIJN

 

 

1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 8 is of

geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn

goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

2. De gebruiker is verplicht de in lid 7 van artikel 8 bedoelde kleine gebreken zo spoedig

mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat in onmiddellijk

na de dag waarop het werk overeenkomstig lid 1 van dit artikel als opgeleverd wordt

beschouwd. De gebruiker is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de

dag treden, en voor rekening van de gebruiker komen, zo spoedig mogelijk te

her-stellen.

ARTIKEL 10: SCHORSING, BEËINDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT EN

OPZEGGING

1. De wederpartij is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te

schorsen. Voorzieningen, die de gebruiker ten gevolge van de schor-sing moet treffen,

worden als meerwerk verrekend. Schade die de gebruiker tengevolge van de schorsing

lijdt, dient aan de gebruiker te worden vergoed.

2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de

rekening van de gebruiker, mits de gebruiker de wederpartij tevoren schriftelijk heeft

gewezen op dit aan de schorsing verbonden gevolg.

3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de gebruiker bovendien vorderen,

dat aan de gebruiker een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het

werk wordt gedaan. Onder uitgevoerd gedeelte wordt tevens verstaan de op het werk

aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door de gebruiker betaalde

bouwmaterialen.

4. Indien de schorsing van het werk langer dan 1 (één) maand duurt, is de gebruiker

bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig

het volgende lid van dit artikel te worden afgerekend.

5. De wederpartij is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te

zeggen. De gebruiker heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met

de kosten die de gebruiker als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en

verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. De gebruiker zendt de

wederpartij een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de wederpartij ingevolge de

opzegging verschuldigd is.

ARTIKEL 11: BOUWMATERIALEN

 

 

1. Alle te verwerken bouwmaterialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn

voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.

2. De gebruiker stelt de wederpartij in de gelegenheid de bouwmaterialen te keuren. De

keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op

overeengekomen monster) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval

de voortgang van het werk niet in gevaar komt. De gebruiker is bevoegd bij de keuring

aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.

3. De wederpartij is bevoegd bouwmaterialen door derden te laten onderzoeken. De

daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening, behalve in geval van afkeuring, in

 

 

welk geval de kosten voor rekening van de gebruiker komen. Door de wederpartij ter

beschikking gestelde bouwmaterialen worden geacht te zijn goedgekeurd.

4. Zowel de wederpartij als de gebruiker kunnen ingeval van afkeuring van

bouwmaterialen vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beide partijen

gewaarmerkt verzegeld monster, wordt bewaard.

5. De uit het werk komende bouwmaterialen, waarvan de wederpartij heeft verklaard

dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle

andere bouwmaterialen worden door de gebruiker afgevoerd, onverminderd de

aansprakelijkheid van de wederpartij.

6. Voor de aangevoerde bouwmaterialen draagt de wederpartij het risico van verlies

en/of beschadiging vanaf het moment waarop deze bouwmaterialen op het werk zijn

aangevoerd gedurende de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden onder toezicht

van de wederpartij verblijven.

ARTIKEL 12: MEER- EN MINDERWERK

 

 

1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen de gebruiker

en de wederpartij overeengekomen te worden en zo nodig schriftelijk te

worden bevestigd.

2. Indien de wederpartij toevoegingen of veranderingen in het

overeengekomen werk wenst, zal de gebruiker de wederpartij altijd en

tijdig op de hoogte stellen van de noodzaak van de prijsverhoging als

gevolg van het meerwerk, tenzij de wederpartij die noodzaak uit zichzelf

had moeten begrijpen.

3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

A. indien de overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering gewijzigd worden;

B. indien de bedragen van stelpos-ten zich wijzigen;

C. indien de verrekenbare hoeveelheden zich wijzigen;

D. in gevallen als in deze voorwaarden is bepaald.

4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom

zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij:

A. het aanschaffen van bouwmaterialen;

B. het aanschaffen van bouwmaterialen en het verwerken daarvan;

C. het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst

onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de wederpartij nader moeten

worden ingevuld.

Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze

betrekking heeft.

5. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt als

uitgangspunt gekozen de aan de gebruiker berekende prijzen

respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een

aannemersvergoeding van 10%.

6. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van

bouwmaterialen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de

aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend.

Deze kosten zullen echter wel worden verrekend ten laste van de stelpost,

waarop de aanschaffing van die bouwmaterialen wordt verrekend voor

zover deze door de invulling die alsdan aan de stelpost wordt gegeven

hoger zijn dan die waarmee de gebruiker redelij-kerwijs rekening had

moeten houden.

7. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van

bouwmaterialen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking

niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste

van de stelpost verrekend.

 

 

8. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen,

en deze hoeveelheden afwijken van de hoeveelheden die benodigd zijn om

het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaats vinden van de uit

die afwijking voortvloeiende meer- of minderkosten.

ARTIKEL 13: BETALING

 

 

1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen

uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn

niet volledig is betaald:

A. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een krediet-beperkingstoeslag ter grootte van

2% van de hoofdsom in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere

ingebrekestelling zal zijn vereist;

B. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter

grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van

een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;

C. zal de wederpartij na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van

buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de

hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van 250,00 euro.

D. heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden

betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste 20,00 euro ter zake

administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker zal dit in de

overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

3. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende

omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de

overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met

een eis tot schadevergoeding.

4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft

voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de

wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten

van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of

deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het

moment van in verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden

heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de

wederpartij te twijfelen.

5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening

van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare

facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling

uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op

een latere factuur.

ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

 

 

1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn

branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele

aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het

gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords,

behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of

opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend

recht anders voortvloeit. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van

personeelsleden en/of andere derden die de gebruiker bij de uitoefening

van zijn werkzaamheden inschakelt.

2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de

aansprakelijkheid van de gebruiker, uit welken hoofde ook, beperkt tot

 

 

het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte

werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en

volledige schadevergoeding.

3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de

gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt

dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een

door de gebruiker gesloten verzekering.

4. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte

materialen of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden

en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig

moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken, te zijner

keuze, kosteloos te repareren dan wel te vervangen.

5. De gebruiker is verplicht bij het ingaan of het uitvoeren van de

overeenkomst de wederpartij te waarschuwen voor onjuistheden in de

opdracht c.q. voor gebreken in en/of ongeschiktheid van de namens en/of

door de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst geleverde

zaken en/of gegevens (zoals bijvoorbeeld constructies, werkwijzen,

bodemgesteldheid, orders, bouwmaterialen, hulpmiddelen e.d.), voor

zover de gebruiker deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

6. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwali-teit en

deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan

nimmer worden gegarandeerd.

7. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding

van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6

maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van

de schadevergoeding is komen vast te staan.

B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van

een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 (één) jaar, gerekend vanaf het

moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan,

waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden

aangesproken.

8. Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een

garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen de

gebruiker en wederpartij gelden.

9. In geval de wederpartij een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de

uitoefening van een beroep of bedrijf, neemt de gebruiker de wettelijk

vastgestelde garantietermijnen in acht.

10. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is

aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere

aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en

voor zover:

A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de

gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (zaken dienen in de originele

verpakking te worden opgeslagen) van de afgeleverde zaken door de wederpar-tij;

B. voormelde schade is ontstaan door gebreken in en ongeschiktheid van

zaken afkomstig van de wederpartij, daaronder begrepen de grond

waarop de wederpartij een werk laat uitvoeren, alsmede fouten,

onjuistheden of onvolledigheden in door de wederpartij verstrekte

plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken, uitvoeringsvoorschriften

 

 

e.d.;

C. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de

wederpartij aan de gebruiker;

D. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde

in opdracht van de wederpartij werkzaamheden aan het geleverde werk

heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de

gebruiker.

ARTIKEL 15: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

 

1. De gebruiker is rechthebbende op rechten van industriële en

intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van rapporten,

tekeningen, ontwerpen, constructies, softwaremodellen, omschrijvingen,

adviezen e.d..

2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten,

openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen, is

zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk

en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden.

3. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst

aan de gebruiker verschuldigde, komt aan de wederpartij ter zake het

voorgaande een gebruiksrecht toe.

ARTIKEL 16: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

 

1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren

zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee

verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft

voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de

koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte

werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede

vorderingen ter zake eventuele schadevergoeding wegens tekortschieten

in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

2. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud,

geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd

het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en

interest te vorderen.

3. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de

hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken

waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 17: PAND/WARRANTAGE

 

 

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende

betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd

geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te

vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere

financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare

niet nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige

ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten,

dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebrui-ker op

vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 18: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de

tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat

rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het

tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige)

surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen,

 

 

onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid

of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest,

tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende

verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 19: OVERMACHT

 

 

1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met

de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en

zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet nakoming aan de zijde van

de gebruiker en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de

overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het

geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de

gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten

overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens

verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen

redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn

gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst

ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens

verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.

2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare nietnakoming

zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie,

binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en

uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke

omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de

overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door

brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en

ander onverschillig of de niet of niettijdige nakoming plaatsvindt bij de

gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de

uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in

gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij

staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling,

faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van

de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen door hem uit

hoofde van enigerlei contract aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk en

volledig opeisbaar.

ARTIKEL 20: ANNULERING/ONTBINDING

 

 

1. A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex

artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens dit

artikel is overeengekomen.

B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een

natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker

daarin toestemt. De wederpartij is een vergoeding van ten minste 30%

van de afgesproken prijs danwel, indien de werkzaamheden op basis van

artikel 3 lid 2 sub C zouden zijn uitgevoerd, van de gederfde omzet aan

de gebruiker verschuldigd, onverminderd het recht van de gebruiker om

de daadwerkelijk geleden schade bij de wederpartij in rekening te

brengen.

3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van

 

 

de annulering en vrijwaart de gebruiker ter zake.

4. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 21: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 

 

1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomsten

is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit de

overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden

beslecht.

2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde

Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een

zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de

gebruiker is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

3. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de

uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand

nadat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak

aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken

dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde

rechter.

4. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst met

een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker

gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of, naar zijn keuze, de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Bouwservice Huisman